یادبود مجازی استان

کرمان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
2,640
فاتحه ها
66
مرحومه حاجیه ملکی رمضانی
کرمان - رفسنجان
صلوات ها
0
فاتحه ها
10
شهید حاج قاسم سليماني
کرمان - کرمان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
55
فاتحه ها
10
شادروان عیسی جوان لری
کرمان - سیرجان
صلوات ها
44
فاتحه ها
9
شادروان حجت عارفی
کرمان - کرمان
صلوات ها
150
فاتحه ها
6
صلوات ها
26
فاتحه ها
13
شادروان محمود پور داور
کرمان - رفسنجان
صلوات ها
13
فاتحه ها
2
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
شادروان قاسم مقبلی
کرمان - جیرفت
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
345
فاتحه ها
14
صلوات ها
71
فاتحه ها
5
مرحومه زهرا صابری
کرمان - رفسنجان
صلوات ها
15,007
فاتحه ها
45
صلوات ها
27
فاتحه ها
0
صلوات ها
1,034
فاتحه ها
8
صلوات ها
2,107
فاتحه ها
19
شادروان حاج احمد صادقی
کرمان - رفسنجان
صلوات ها
3,766
فاتحه ها
38
شادروان حاج احمد صادقی
کرمان - رفسنجان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان احمد صادقی
کرمان - رفسنجان
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
Loading...