یادبود مجازی استان

کرمان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
محمود نیک نفس
کرمان - کرمان
صلوات ها
247
فاتحه ها
343
مرحومه کبری بی باک
کرمان - جیرفت
صلوات ها
1,573
فاتحه ها
5
شادروان حسن اکبرزاده
کرمان - بردسیر
صلوات ها
6
فاتحه ها
2
صلوات ها
246
فاتحه ها
1
شادروان حسین زاهدنیا
کرمان - کرمان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حسین زاهدنیا
کرمان - کرمان
صلوات ها
1,644
فاتحه ها
48
شادروان اصغر شهرآبادی
کرمان - سیرجان
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
شادروان احسان صادقی
کرمان - سیرجان
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
مرحومه سحر صفوی
کرمان - جیرفت
صلوات ها
732
فاتحه ها
79
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان مریم کارگران
کرمان - کرمان
صلوات ها
1,016
فاتحه ها
63
صلوات ها
224
فاتحه ها
0
صلوات ها
10
فاتحه ها
0
صلوات ها
1,564
فاتحه ها
91
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان علی ساعدی
کرمان - کرمان
صلوات ها
104
فاتحه ها
0
شادروان علی ساعدی
کرمان - کرمان
صلوات ها
301
فاتحه ها
11
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...