یادبود مجازی استان

کرمان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
1,113
فاتحه ها
63
مرحومه حلیمه حجتی نیا
کرمان - رفسنجان
صلوات ها
2,240
فاتحه ها
255
صلوات ها
4
فاتحه ها
2
صلوات ها
1,810
فاتحه ها
16
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
205
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه صغری عرب
کرمان - کرمان
صلوات ها
656
فاتحه ها
32
صلوات ها
26
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
6,663
فاتحه ها
218
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
293
فاتحه ها
0
مرحومه سمیه مرادی
کرمان - بافت
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان محمد دهش
کرمان - کرمان
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
صلوات ها
105
فاتحه ها
11
صلوات ها
32
فاتحه ها
10
صلوات ها
18
فاتحه ها
8
صلوات ها
32
فاتحه ها
8
Loading...