یادبود مجازی استان

کرمان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
حاج حسین هابیلی
کرمان - کرمان
صلوات ها
31
فاتحه ها
1
صلوات ها
111
فاتحه ها
11
شادروان بازعلی قاسمی
کرمان - کرمان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه فرشته زمانی
کرمان - انار
صلوات ها
4
فاتحه ها
3
صلوات ها
1,243
فاتحه ها
20
مرحومه زهرا نگهبان
کرمان - کرمان
صلوات ها
330
فاتحه ها
29
صلوات ها
2,278
فاتحه ها
51
صلوات ها
480
فاتحه ها
133
صلوات ها
20
فاتحه ها
0
شادروان جواد تقی پور
کرمان - کرمان
صلوات ها
5,711
فاتحه ها
86
شادروان فرشاد رضايي
کرمان - سیرجان
صلوات ها
2,130
فاتحه ها
127
شادروان حسن شورابادی
کرمان - کرمان
صلوات ها
3
فاتحه ها
2
شادروان حسن رستمی
کرمان - کرمان
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
صلوات ها
9,885
فاتحه ها
320
صلوات ها
8
فاتحه ها
3
صلوات ها
28
فاتحه ها
0
صلوات ها
103,635
فاتحه ها
14,498
صلوات ها
22
فاتحه ها
2
صلوات ها
4,505
فاتحه ها
157
Loading...