یادبود مجازی استان

کرمان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه نصرت فخری زاده
کرمان - کرمان
صلوات ها
11
فاتحه ها
35
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
4,149
فاتحه ها
94
صلوات ها
82
فاتحه ها
8
صلوات ها
12
فاتحه ها
4
صلوات ها
954
فاتحه ها
5
شادروان صدیقه کریمی
کرمان - کرمان
صلوات ها
6
فاتحه ها
0
صلوات ها
37
فاتحه ها
23
شادروان حسن عربپور
کرمان - کرمان
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
حسین آذرآئین
کرمان - کرمان
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
صلوات ها
50,815
فاتحه ها
6,900
صلوات ها
7
فاتحه ها
1
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان ایمان رنجبری
کرمان - کهنوج
صلوات ها
17
فاتحه ها
2
شهید حاج قاسم سلیمانی
کرمان - کرمان
صلوات ها
104
فاتحه ها
3
صلوات ها
100
فاتحه ها
6
صلوات ها
51,501
فاتحه ها
2,247
صلوات ها
465
فاتحه ها
13
Loading...