یادبود مجازی شهر

بافت

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه سمیه مرادی
کرمان - بافت
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
15
فاتحه ها
1
صلوات ها
35
فاتحه ها
6
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
ایران نصیری
کرمان - بافت
صلوات ها
3,500
فاتحه ها
375
صلوات ها
10
فاتحه ها
0
صلوات ها
643
فاتحه ها
4
صلوات ها
2,278
فاتحه ها
51
Loading...