یادبود مجازی شهر

بردسیر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه قمر لشکری
کرمان - بردسیر
صلوات ها
6,820
فاتحه ها
111
صلوات ها
92
فاتحه ها
57
شادروان حسن اکبرزاده
کرمان - بردسیر
صلوات ها
411
فاتحه ها
76
Loading...