یادبود مجازی استان

قزوین

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
صلوات ها
44
فاتحه ها
0
مرحومه ساره نصیرلوئی
قزوین - قزوین
صلوات ها
14
فاتحه ها
32
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان کرم رحمانی
قزوین - قزوین
صلوات ها
2,505
فاتحه ها
55
صلوات ها
110
فاتحه ها
10
شادروان علی رجبی دهکی
قزوین - قزوین
صلوات ها
0
فاتحه ها
11
صلوات ها
3,380
فاتحه ها
146
شادروان رضا کلهر
قزوین - قزوین
صلوات ها
1,215
فاتحه ها
352
شادروان محمد سعیدی
قزوین - قزوین
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محمد سعیدی
قزوین - قزوین
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان عربعلی فرتوت
قزوین - بوئین زهرا
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
3,134
فاتحه ها
1,142
صلوات ها
6
فاتحه ها
4
اکبر برزگر
قزوین - قزوین
صلوات ها
3
فاتحه ها
2
شادروان احمد اوسطی
قزوین - قزوین
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
مرحومه ذوبیده خوئینی
قزوین - قزوین
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه اشرف شکیبا
قزوین - قزوین
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه مریم زحمت دوز
قزوین - قزوین
صلوات ها
327
فاتحه ها
22
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...