یادبود مجازی استان

قزوین

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
2,016
فاتحه ها
0
صلوات ها
848
فاتحه ها
532
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
103
فاتحه ها
11
صلوات ها
15
فاتحه ها
5
شادروان حاج مصیب نوری
قزوین - قزوین
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان رضا مهدیخانی
قزوین - قزوین
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
15
فاتحه ها
7
صلوات ها
35,137
فاتحه ها
6,657
مرحومه زهرا محمد بیگی
قزوین - بوئین زهرا
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
افسر عاملی
قزوین - تاکستان
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان مجید حاجی نصیری
قزوین - تاکستان
صلوات ها
545
فاتحه ها
112
مرحومه طلعت بیگدلی
قزوین - تاکستان
صلوات ها
104
فاتحه ها
25
صلوات ها
514
فاتحه ها
32
مرحومه اکرم له له ئی
قزوین - قزوین
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
صلوات ها
10
فاتحه ها
10
شادروان نادعلی جعفربگلو
قزوین - بوئین زهرا
صلوات ها
10
فاتحه ها
10
شادروان فریده خیری
قزوین - قزوین
صلوات ها
10
فاتحه ها
10
Loading...