یادبود مجازی استان

قزوین

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان لطف اله فعال
قزوین - قزوین
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان رضا مختاری
قزوین - قزوین
صلوات ها
369
فاتحه ها
11
صلوات ها
5
فاتحه ها
2
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه فرخ لقا یادگاری
قزوین - تاکستان
صلوات ها
1,044
فاتحه ها
14
شادروان خیراله بهبودی
قزوین - تاکستان
صلوات ها
7
فاتحه ها
11
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
706
فاتحه ها
5
صلوات ها
460
فاتحه ها
25
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
8,693
فاتحه ها
490
صلوات ها
12
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
4,980
فاتحه ها
598
صلوات ها
100
فاتحه ها
0
مرحومه لیلا امیری
قزوین - قزوین
صلوات ها
1,628
فاتحه ها
118
شادروان علی انصاریان
قزوین - قزوین
صلوات ها
591,090
فاتحه ها
15,988
مرحومه ناهید صادقی
قزوین - قزوین
صلوات ها
30
فاتحه ها
3
شادروان شمسعلی جعفری
قزوین - بوئین زهرا
صلوات ها
62
فاتحه ها
4
Loading...