یادبود مجازی استان

قزوین

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه ناهید صادقی
قزوین - قزوین
صلوات ها
30
فاتحه ها
3
شادروان شمسعلی جعفری
قزوین - بوئین زهرا
صلوات ها
62
فاتحه ها
4
صلوات ها
82
فاتحه ها
9
شادروان حامد میراشه
قزوین - قزوین
صلوات ها
2,404
فاتحه ها
53
شهید مرتضی علویری
قزوین - قزوین
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه توران ریئس دانایی
قزوین - بوئین زهرا
صلوات ها
20
فاتحه ها
1
مرحومه کربلایی صدیقه گنجی
قزوین - بوئین زهرا
صلوات ها
30,600
فاتحه ها
605
صلوات ها
2,720
فاتحه ها
21
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
11
فاتحه ها
2
شادروان حجت اله طاهرخانی
قزوین - تاکستان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
662
فاتحه ها
7
صلوات ها
17
فاتحه ها
3
صلوات ها
1,317
فاتحه ها
57
صلوات ها
2,490
فاتحه ها
47
مرحومه کربلای حمیده کریمی
قزوین - بوئین زهرا
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
6,032
فاتحه ها
4
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
1,257
فاتحه ها
15
Loading...