یادبود مجازی استان

قزوین

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان مجید حاجی نصیری
قزوین - تاکستان
صلوات ها
311
فاتحه ها
58
مرحومه طلعت بیگدلی
قزوین - تاکستان
صلوات ها
104
فاتحه ها
25
صلوات ها
128
فاتحه ها
5
مرحومه اکرم له له ئی
قزوین - قزوین
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
صلوات ها
10
فاتحه ها
10
شادروان نادعلی جعفربگلو
قزوین - بوئین زهرا
صلوات ها
10
فاتحه ها
10
شادروان فریده خیری
قزوین - قزوین
صلوات ها
10
فاتحه ها
10
شادروان هاشم عسگری
قزوین - تاکستان
صلوات ها
10
فاتحه ها
3
شادروان معلکعلی ملکی
قزوین - تاکستان
صلوات ها
2,602
فاتحه ها
210
مرحومه بهمن عسگری
قزوین - تاکستان
صلوات ها
8,265
فاتحه ها
312
صلوات ها
251
فاتحه ها
63
مرحومه گوهر طیبا
قزوین - قزوین
صلوات ها
12
فاتحه ها
36
شادروان حامد میراشه
قزوین - قزوین
صلوات ها
240
فاتحه ها
52
صلوات ها
232
فاتحه ها
1
شادروان حاج خیراله کرمی
قزوین - بوئین زهرا
صلوات ها
15
فاتحه ها
3
صلوات ها
4,070
فاتحه ها
252
مرحومه شهربانو یوسفی
قزوین - قزوین
صلوات ها
257
فاتحه ها
406
مرحومه رقيه حبيبی
قزوین - قزوین
صلوات ها
1,623
فاتحه ها
101
صلوات ها
21
فاتحه ها
11
مرحومه محبوبه رحمانی
قزوین - قزوین
صلوات ها
11
فاتحه ها
10
Loading...