یادبود مجازی شهر

تاکستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
افسر عاملی
قزوین - تاکستان
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
شادروان مجید حاجی نصیری
قزوین - تاکستان
صلوات ها
542
فاتحه ها
111
مرحومه طلعت بیگدلی
قزوین - تاکستان
صلوات ها
104
فاتحه ها
25
شادروان هاشم عسگری
قزوین - تاکستان
صلوات ها
10
فاتحه ها
3
شادروان معلکعلی ملکی
قزوین - تاکستان
صلوات ها
2,602
فاتحه ها
210
مرحومه بهمن عسگری
قزوین - تاکستان
صلوات ها
8,265
فاتحه ها
312
علیرضا طالبی
قزوین - تاکستان
صلوات ها
9,456
فاتحه ها
13
مرحومه فاطمه لشگری
قزوین - تاکستان
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
Loading...