یادبود مجازی شهر

قزوین

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه ناهید صادقی
قزوین - قزوین
صلوات ها
30
فاتحه ها
3
صلوات ها
82
فاتحه ها
9
شادروان حامد میراشه
قزوین - قزوین
صلوات ها
2,404
فاتحه ها
53
شهید مرتضی علویری
قزوین - قزوین
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
2,720
فاتحه ها
21
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
11
فاتحه ها
2
صلوات ها
662
فاتحه ها
7
Loading...