یادبود مجازی شهر

بوئین زهرا

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه زهرا محمد بیگی
قزوین - بوئین زهرا
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان نادعلی جعفربگلو
قزوین - بوئین زهرا
صلوات ها
10
فاتحه ها
10
شادروان حاج خیراله کرمی
قزوین - بوئین زهرا
صلوات ها
15
فاتحه ها
3
شادروان عربعلی فرتوت
قزوین - بوئین زهرا
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان شمسعلی جعفری
قزوین - بوئین زهرا
صلوات ها
62
فاتحه ها
4
مرحومه توران ریئس دانایی
قزوین - بوئین زهرا
صلوات ها
21
فاتحه ها
1
مرحومه کربلایی صدیقه گنجی
قزوین - بوئین زهرا
صلوات ها
30,624
فاتحه ها
620
مرحومه کربلای حمیده کریمی
قزوین - بوئین زهرا
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...