یادبود مجازی استان

خراسان شمالی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه بی بی نجمه منصوریان
خراسان شمالی - اسفراین
صلوات ها
1,125
فاتحه ها
15
مرحومه فاطمه عبدی
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
102
فاتحه ها
12
مرحومه ثریا علی آبادی
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
400
فاتحه ها
40
شادروان مرتضی دولتی
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
128
فاتحه ها
3
شادروان عباس پوررمضان
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
18
فاتحه ها
1
مرحومه آمنه صدقی
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
شادروان مرتضی عشقی
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
10
فاتحه ها
1
شادروان فرزاد قهرمانلو
خراسان شمالی - اسفراین
صلوات ها
1,812
فاتحه ها
88
شادروان سید ابوطالب مرتضوی
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه مهسا ساربان
خراسان شمالی - اسفراین
صلوات ها
131
فاتحه ها
5
مرحومه سیب گل رستاخیز فلاح
خراسان شمالی - شیروان
صلوات ها
60
فاتحه ها
1
شادروان حاج غلامعلی غلام نژاد
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
164
فاتحه ها
13
شادروان علیرضا ز
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
100
فاتحه ها
0
شادروان علی شاکری
خراسان شمالی - جاجرم
صلوات ها
7,434
فاتحه ها
180
شادروان محمدکاظم حمیدی
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه فاطمه سفیدی
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
شادروان احمد درگاهی
خراسان شمالی - شیروان
صلوات ها
3,222
فاتحه ها
29
شادروان مهرداد توحیدی
خراسان شمالی - شیروان
صلوات ها
20
فاتحه ها
0
شادروان محمد علی صابری
خراسان شمالی - شیروان
صلوات ها
47,081
فاتحه ها
6,668
شادروان مخدومقلی شاکری
خراسان شمالی - شیروان
صلوات ها
10,019
فاتحه ها
1,318
Loading...