یادبود مجازی استان

خراسان شمالی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه فاطمه سفیدی
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان احمد درگاهی
خراسان شمالی - شیروان
صلوات ها
3,220
فاتحه ها
29
شادروان مهرداد توحیدی
خراسان شمالی - شیروان
صلوات ها
20
فاتحه ها
0
شادروان محمد علی صابری
خراسان شمالی - شیروان
صلوات ها
1,564
فاتحه ها
260
شادروان مخدومقلی شاکری
خراسان شمالی - شیروان
صلوات ها
10,019
فاتحه ها
1,318
مرحومه فاطمه عابدی
خراسان شمالی - شیروان
صلوات ها
17,120
فاتحه ها
1,671
مرحومه معصومه قربانی
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
46
فاتحه ها
7
مرحومه معصومه قربانی
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه حنیفه زینلیان
خراسان شمالی - اسفراین
صلوات ها
86
فاتحه ها
11
مرحومه بانو حمیده جنتی
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
2,151
فاتحه ها
33
Loading...