یادبود مجازی استان

خراسان شمالی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه معصومه قربانی
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
46
فاتحه ها
7
مرحومه معصومه قربانی
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه حنیفه زینلیان
خراسان شمالی - اسفراین
صلوات ها
86
فاتحه ها
11
مرحومه بانو حمیده جنتی
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
2,151
فاتحه ها
33
Loading...