یادبود مجازی شهر

اسفراین

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه بی بی نجمه منصوریان
خراسان شمالی - اسفراین
صلوات ها
1,125
فاتحه ها
15
شادروان فرزاد قهرمانلو
خراسان شمالی - اسفراین
صلوات ها
1,812
فاتحه ها
88
مرحومه مهسا ساربان
خراسان شمالی - اسفراین
صلوات ها
12,150
فاتحه ها
1,705
مرحومه حنیفه زینلیان
خراسان شمالی - اسفراین
صلوات ها
86
فاتحه ها
11
Loading...