یادبود مجازی شهر

شیروان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه سیب گل رستاخیز فلاح
خراسان شمالی - شیروان
صلوات ها
60
فاتحه ها
1
شادروان احمد درگاهی
خراسان شمالی - شیروان
صلوات ها
10,233
فاتحه ها
629
شادروان مهرداد توحیدی
خراسان شمالی - شیروان
صلوات ها
20
فاتحه ها
0
شادروان محمد علی صابری
خراسان شمالی - شیروان
صلوات ها
56,744
فاتحه ها
7,817
شادروان مخدومقلی شاکری
خراسان شمالی - شیروان
صلوات ها
316,019
فاتحه ها
35,718
مرحومه فاطمه عابدی
خراسان شمالی - شیروان
صلوات ها
1,037,833
فاتحه ها
57,134
Loading...