یادبود مجازی شهر

بجنورد

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه گرجی رمضانی
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
401
فاتحه ها
64
صلوات ها
916
فاتحه ها
21
مرحومه فاطمه عبدی
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
102
فاتحه ها
12
مرحومه ثریا علی آبادی
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
400
فاتحه ها
40
شادروان مرتضی دولتی
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
128
فاتحه ها
3
شادروان عباس پوررمضان
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
18
فاتحه ها
1
مرحومه آمنه صدقی
خراسان شمالی - بجنورد
صلوات ها
23,005
فاتحه ها
3,400
Loading...