یادبود مجازی استان

خراسان جنوبی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان سید جواد عبدی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
415
فاتحه ها
6
صلوات ها
127
فاتحه ها
162
مرحومه حوا خرمی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
144
فاتحه ها
149
مرحومه سکینه شاهبیکی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
1,100
فاتحه ها
100
شادروان بنیامین عباس پور نادی
خراسان جنوبی - قائن
صلوات ها
4,688
فاتحه ها
42
مرحومه گلثوم مسلمی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
182
فاتحه ها
13
شادروان رضا خسروی اسفزار
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
4,548
فاتحه ها
119
شادروان کربلایی علی سبزه کار
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
3,037
فاتحه ها
3
شادروان ابراهیم رستمی
خراسان جنوبی - قائن
صلوات ها
1,565
فاتحه ها
4
شادروان محمد بخشی گیو
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان برات سورگی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
15
فاتحه ها
1
شادروان یار محمد اکبری
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
1,244
فاتحه ها
26
شادروان اسدالله خزاعی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
611
فاتحه ها
21
شادروان حاج محمد علی نصیری زاده
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
1,305
فاتحه ها
37
مرحومه فاطمه عباسی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
1,603
فاتحه ها
34
شادروان پروفسور محمد حسن گنجی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
23,569
فاتحه ها
20
شهید حسن الوندی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
36
فاتحه ها
14
شهید حسن زارعی نودر
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
36
فاتحه ها
14
شهید محمدرضا زرگر
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
37
فاتحه ها
14
Loading...