یادبود مجازی استان

خراسان جنوبی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان حاج محمد ربیعی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محمد علی ایوبی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
137
فاتحه ها
12
شادروان محمدمهدی سلطانی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
1,057
فاتحه ها
62
مرحومه فائزه صفری
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
2,069
فاتحه ها
196
شادروان عليرضا غلاميان مقدم
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
15
فاتحه ها
1
مرحومه فائزه صفری
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه فائزه صفری
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان احسان سوری
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان علیرضا صابرتنها
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
20
فاتحه ها
21
شادروان محمد دستیگردی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
1,000
فاتحه ها
3
شادروان عبدالرحیم خواجوی
خراسان جنوبی - فردوس
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حاج محمد حسین اسدزاده
خراسان جنوبی - فردوس
صلوات ها
51
فاتحه ها
33
مرحومه گلثوم اکبرزاده
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
50
فاتحه ها
4
شادروان حاجی محمد باقری فرد
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
مرحومه حاجیه سکینه عزیزی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
65
فاتحه ها
5
صلوات ها
73
فاتحه ها
28
شادروان حمیدرضا محمدزاده
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان علی وحیدی
خراسان جنوبی - طبس
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه حوا نیاز مند
خراسان جنوبی - طبس
صلوات ها
67,437
فاتحه ها
7,101
شهید صفر علی رضایی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...