یادبود مجازی استان

خراسان جنوبی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه هما خزاعی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
270
فاتحه ها
66
شادروان علی دهقان تنها
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
280
فاتحه ها
55
شادروان محمد ابراهیم جگری
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
202
فاتحه ها
38
شادروان حاج علی اصغری
خراسان جنوبی - فردوس
صلوات ها
504
فاتحه ها
52
شهید غلامعلی تقوایی
خراسان جنوبی - فردوس
صلوات ها
4
فاتحه ها
1
شهید محمد حسین زنحانی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
10
فاتحه ها
1
صلوات ها
118
فاتحه ها
352
شادروان حاج محمد ربیعی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محمد علی ایوبی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
137
فاتحه ها
12
شادروان محمدمهدی سلطانی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
1,315
فاتحه ها
99
مرحومه فائزه صفری
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
2,248
فاتحه ها
240
شادروان عليرضا غلاميان مقدم
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
30
فاتحه ها
9
مرحومه فائزه صفری
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه فائزه صفری
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
604
فاتحه ها
25
شادروان احسان سوری
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
201
فاتحه ها
76
شادروان علیرضا صابرتنها
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
20
فاتحه ها
21
شادروان محمد دستیگردی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
1,000
فاتحه ها
3
شادروان عبدالرحیم خواجوی
خراسان جنوبی - فردوس
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حاج محمد حسین اسدزاده
خراسان جنوبی - فردوس
صلوات ها
59
فاتحه ها
65
مرحومه گلثوم اکبرزاده
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
50
فاتحه ها
4
Loading...