یادبود مجازی استان

خراسان جنوبی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
یزدان اخوندی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
2,517
فاتحه ها
57
مرحومه زهرا رجب زاده
خراسان جنوبی - طبس
صلوات ها
1,000
فاتحه ها
103
شادروان حسن یزدانی
خراسان جنوبی - طبس
صلوات ها
111
فاتحه ها
6
میثم عباس نیا طهرانی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
13
فاتحه ها
15
شادروان ممدقلی نوروزی
خراسان جنوبی - نهبندان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان غلامرضا انعامی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
422
فاتحه ها
11
شادروان محمدرضا روشن
خراسان جنوبی - فردوس
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه حاجیه فاطمه نوفرستی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه صدیقه دوستی ( خزائی )
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
3,532
فاتحه ها
33
مرحومه فاطمه نجفی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
صلوات ها
3,360
فاتحه ها
154
مرحومه مرضیه صحرا پژوه
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان سید جواد عبدی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
415
فاتحه ها
6
صلوات ها
127
فاتحه ها
162
مرحومه حوا خرمی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
144
فاتحه ها
149
مرحومه سکینه شاهبیکی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
1,100
فاتحه ها
100
شادروان بنیامین عباس پور نادی
خراسان جنوبی - قائن
صلوات ها
4,688
فاتحه ها
42
مرحومه گلثوم مسلمی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
182
فاتحه ها
13
شادروان رضا خسروی اسفزار
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
7,150
فاتحه ها
311
Loading...