یادبود مجازی شهر

بیرجند

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه گلثوم مسلمی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
182
فاتحه ها
13
شادروان رضا خسروی اسفزار
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
2,047
فاتحه ها
16
شادروان کربلایی علی سبزه کار
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
3,037
فاتحه ها
3
شادروان محمد بخشی گیو
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان برات سورگی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
15
فاتحه ها
1
شادروان یار محمد اکبری
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
1,244
فاتحه ها
26
شادروان اسدالله خزاعی
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
611
فاتحه ها
21
شادروان حاج محمد علی نصیری زاده
خراسان جنوبی - بیرجند
صلوات ها
1,305
فاتحه ها
37
Loading...