یادبود مجازی شهر

طبس

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان علی وحیدی
خراسان جنوبی - طبس
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه حوا نیاز مند
خراسان جنوبی - طبس
صلوات ها
67,437
فاتحه ها
7,101
صلوات ها
853
فاتحه ها
51
شهید محمد بدره
خراسان جنوبی - طبس
صلوات ها
16
فاتحه ها
1
مرحومه معصومه نجم الدین
خراسان جنوبی - طبس
صلوات ها
4,303
فاتحه ها
30
مرحومه زهرا رجب زاده
خراسان جنوبی - طبس
صلوات ها
1,001
فاتحه ها
104
شادروان حسن یزدانی
خراسان جنوبی - طبس
صلوات ها
111
فاتحه ها
6
صلوات ها
3,791
فاتحه ها
163
Loading...