یادبود مجازی استان

اردبیل

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان علی رضا قلی پور
اردبیل - خلخال
صلوات ها
3
فاتحه ها
2
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان تقی محبی
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
شادروان علی خدایی
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
401
فاتحه ها
40
صلوات ها
101
فاتحه ها
2
مرحومه هاجر رحمانی
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
386
فاتحه ها
20
مرحومه وجیهه ازهری
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه امینه قاسمی نیاری
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
481
فاتحه ها
100
شادروان علی کریمی
اردبیل - مشگین شهر
صلوات ها
246
فاتحه ها
7
شادروان سید اعلا لطیفی
اردبیل - خلخال
صلوات ها
9
فاتحه ها
7
شادروان خوشنویس اصغری
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
200
فاتحه ها
21
مرحومه مریم آفتابی آذر
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
1,031
فاتحه ها
30
شادروان ولی معاشی
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
381
فاتحه ها
16
مرحومه قزبست فتحی
اردبیل - بیله سوار
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان محرم رسولی
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
201
فاتحه ها
16
شادروان شهرام کاشانی
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
18
فاتحه ها
3
مرحومه سمیه امامی
اردبیل - مشگین شهر
صلوات ها
18,762
فاتحه ها
2,927
مرحومه خانم سونا جهانی
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
73
فاتحه ها
11
Loading...