یادبود مجازی استان

اردبیل

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان خوشنویس اصغری
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
190
فاتحه ها
20
مرحومه مریم آفتابی آذر
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
1,000
فاتحه ها
26
شادروان ولی معاشی
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
381
فاتحه ها
16
مرحومه قزبست فتحی
اردبیل - بیله سوار
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محرم رسولی
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
201
فاتحه ها
16
شادروان شهرام کاشانی
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
18
فاتحه ها
3
مرحومه سمیه امامی
اردبیل - مشگین شهر
صلوات ها
18,762
فاتحه ها
2,927
مرحومه خانم سونا جهانی
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
73
فاتحه ها
11
Loading...