یادبود مجازی استان

اردبیل

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
2,390
فاتحه ها
187
مرحومه الناز مهروفا
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
46
فاتحه ها
8
صلوات ها
12,900
فاتحه ها
80
شادروان حاج خداداد برزگر
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
1,256
فاتحه ها
104
شهید گمنام خوشنام
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شهید گمنام ...
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
4,350
فاتحه ها
67
شادروان علی رضا قلی پور
اردبیل - خلخال
صلوات ها
4
فاتحه ها
3
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان تقی محبی
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
شادروان علی خدایی
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
401
فاتحه ها
40
صلوات ها
101
فاتحه ها
2
مرحومه هاجر رحمانی
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
386
فاتحه ها
20
مرحومه وجیهه ازهری
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه امینه قاسمی نیاری
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
481
فاتحه ها
100
شادروان علی کریمی
اردبیل - مشگین شهر
صلوات ها
246
فاتحه ها
7
شادروان سید اعلا لطیفی
اردبیل - خلخال
صلوات ها
9
فاتحه ها
7
شادروان خوشنویس اصغری
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
200
فاتحه ها
21
مرحومه مریم آفتابی آذر
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
1,031
فاتحه ها
30
شادروان ولی معاشی
اردبیل - اردبیل
صلوات ها
381
فاتحه ها
16
مرحومه قزبست فتحی
اردبیل - بیله سوار
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
Loading...