یادبود مجازی شهر

خلخال

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان علی رضا قلی پور
اردبیل - خلخال
صلوات ها
4
فاتحه ها
3
شادروان سید اعلا لطیفی
اردبیل - خلخال
صلوات ها
9
فاتحه ها
7
Loading...