یادبود مجازی استان

سمنان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه معصومه فئوادیان
سمنان - دامغان
صلوات ها
100
فاتحه ها
12
صلوات ها
7,230
فاتحه ها
48
مرحومه صغری ارسطو
سمنان - سمنان
صلوات ها
3,785
فاتحه ها
273
صلوات ها
5,082
فاتحه ها
102
صلوات ها
2,230
فاتحه ها
200
شادروان محمد شاه حسيني
سمنان - گرمسار
صلوات ها
650
فاتحه ها
85
شادروان زهرا رشیدی
سمنان - سمنان
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان حاج قنبر رجبی
سمنان - سمنان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه زهرا برناکی
سمنان - دامغان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه طیبه صادقی
سمنان - بسطام
صلوات ها
17,415
فاتحه ها
146
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حسن دربانی
سمنان - دامغان
صلوات ها
347
فاتحه ها
40
صلوات ها
12
فاتحه ها
2
صلوات ها
10,820
فاتحه ها
1,681
صلوات ها
118
فاتحه ها
17
صلوات ها
30
فاتحه ها
1
مرحومه صغری تیموری
سمنان - دامغان
صلوات ها
120
فاتحه ها
5
شادروان باقر ال یار
سمنان - سمنان
صلوات ها
4
فاتحه ها
1
Loading...