یادبود مجازی استان

سمنان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
2,760
فاتحه ها
167
شادروان جواد داورپور
سمنان - سمنان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
35
فاتحه ها
3
شادروان حسن صائمی پور
سمنان - شاهرود
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
1,401
فاتحه ها
102
صلوات ها
22
فاتحه ها
5
صلوات ها
1,268
فاتحه ها
134
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
1,684
فاتحه ها
73
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه فاطمه مالکی
سمنان - سمنان
صلوات ها
300
فاتحه ها
63
صلوات ها
610
فاتحه ها
50
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حاج احمد همتی
سمنان - سمنان
صلوات ها
3,498
فاتحه ها
90
صلوات ها
4
فاتحه ها
3
مرحومه فاطمه مستخدمی
سمنان - گرمسار
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان مهدی رجبی
سمنان - سمنان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حاج علی دیانی
سمنان - سمنان
صلوات ها
267
فاتحه ها
8
شادروان حاج حسن ملک
سمنان - سمنان
صلوات ها
301
فاتحه ها
53
Loading...