یادبود مجازی استان

سمنان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
118
فاتحه ها
17
صلوات ها
10
فاتحه ها
0
مرحومه صغری تیموری
سمنان - دامغان
صلوات ها
120
فاتحه ها
5
شادروان باقر ال یار
سمنان - سمنان
صلوات ها
4
فاتحه ها
1
صلوات ها
540
فاتحه ها
56
مرحومه مریم صمیمی
سمنان - شاهرود
صلوات ها
140
فاتحه ها
22
شادروان رضا آبیار
سمنان - دامغان
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
صلوات ها
240
فاتحه ها
40
صلوات ها
2,760
فاتحه ها
167
شادروان جواد داورپور
سمنان - سمنان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
35
فاتحه ها
3
شادروان حسن صائمی پور
سمنان - شاهرود
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
1,401
فاتحه ها
102
صلوات ها
22
فاتحه ها
5
صلوات ها
1,271
فاتحه ها
134
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
1,684
فاتحه ها
73
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه فاطمه مالکی
سمنان - سمنان
صلوات ها
300
فاتحه ها
63
Loading...