یادبود مجازی استان

سمنان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان علی اصغر گرزین
سمنان - شاهرود
صلوات ها
2
فاتحه ها
2
شادروان محمدحسین رضائي
سمنان - دامغان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه لیلا صادقی
سمنان - شاهرود
صلوات ها
94
فاتحه ها
17
مرحومه مریم خان بیکی
سمنان - دامغان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
550
فاتحه ها
4
مرحومه کبری داوودیان
سمنان - دامغان
صلوات ها
106
فاتحه ها
6
مرحومه صدیقه فراتی
سمنان - دامغان
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شهید محمد آج قلی
سمنان - شاهرود
صلوات ها
5
فاتحه ها
2
صلوات ها
3,434
فاتحه ها
13
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
511
فاتحه ها
1
شادروان الینا محمودی
سمنان - دامغان
صلوات ها
3,220
فاتحه ها
17
شهید محمدرضا مهربانی
سمنان - شاهرود
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه فاطمه روشنایی
سمنان - دامغان
صلوات ها
14
فاتحه ها
2
شهید محمد آج قلی
سمنان - شاهرود
صلوات ها
513
فاتحه ها
7
مرحومه فاطمه روشنایی
سمنان - دامغان
صلوات ها
680
فاتحه ها
6
مرحومه معصومه پیوندی
سمنان - گرمسار
صلوات ها
30
فاتحه ها
6
Loading...