یادبود مجازی استان

سمنان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
1,310
فاتحه ها
51
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان مرتضی فیض
سمنان - سمنان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
160
فاتحه ها
5
صلوات ها
100
فاتحه ها
10
فاطمه پارسای آریانی
سمنان - شاهرود
صلوات ها
1,870
فاتحه ها
100
مرحومه لیلا بیاری
سمنان - شاهرود
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه لیلا بیاری
سمنان - شاهرود
صلوات ها
12
فاتحه ها
0
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
23,158
فاتحه ها
579
صلوات ها
5,275
فاتحه ها
122
صلوات ها
104
فاتحه ها
2
مرحومه ایران صفاری
سمنان - سمنان
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
مرحومه معصومه رحمانی
سمنان - سمنان
صلوات ها
12
فاتحه ها
4
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
3
فاتحه ها
1
صلوات ها
302
فاتحه ها
0
Loading...