یادبود مجازی شهر

دامغان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان محمدحسین رضائي
سمنان - دامغان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه مریم خان بیکی
سمنان - دامغان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه کبری داوودیان
سمنان - دامغان
صلوات ها
106
فاتحه ها
6
مرحومه صدیقه فراتی
سمنان - دامغان
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
3,434
فاتحه ها
13
شادروان الینا محمودی
سمنان - دامغان
صلوات ها
3,220
فاتحه ها
17
مرحومه فاطمه روشنایی
سمنان - دامغان
صلوات ها
14
فاتحه ها
2
مرحومه فاطمه روشنایی
سمنان - دامغان
صلوات ها
680
فاتحه ها
6
Loading...