یادبود مجازی شهر

دامغان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه زهرا برناکی
سمنان - دامغان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حسن دربانی
سمنان - دامغان
صلوات ها
347
فاتحه ها
40
صلوات ها
118
فاتحه ها
17
مرحومه صغری تیموری
سمنان - دامغان
صلوات ها
120
فاتحه ها
5
شادروان رضا آبیار
سمنان - دامغان
صلوات ها
10
فاتحه ها
2
صلوات ها
240
فاتحه ها
40
صلوات ها
2,760
فاتحه ها
167
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...