یادبود مجازی شهر

شاهرود

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
540
فاتحه ها
56
مرحومه مریم صمیمی
سمنان - شاهرود
صلوات ها
141
فاتحه ها
24
شادروان حسن صائمی پور
سمنان - شاهرود
صلوات ها
10
فاتحه ها
5
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه سکینه عباسی
سمنان - شاهرود
صلوات ها
6
فاتحه ها
0
شادروان محمد حسن شکری
سمنان - شاهرود
صلوات ها
1,524
فاتحه ها
90
Loading...