یادبود مجازی شهر

شاهرود

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان علی اصغر گرزین
سمنان - شاهرود
صلوات ها
2
فاتحه ها
2
مرحومه لیلا صادقی
سمنان - شاهرود
صلوات ها
94
فاتحه ها
17
شهید محمد آج قلی
سمنان - شاهرود
صلوات ها
5
فاتحه ها
2
صلوات ها
511
فاتحه ها
1
شهید محمدرضا مهربانی
سمنان - شاهرود
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید محمد آج قلی
سمنان - شاهرود
صلوات ها
513
فاتحه ها
7
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه فاطمه قاسمی
سمنان - شاهرود
صلوات ها
931
فاتحه ها
77
Loading...