یادبود مجازی استان

ایلام

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان تاج عزیزی
ایلام - آبدانان
صلوات ها
1,517
فاتحه ها
3
صلوات ها
1,925
فاتحه ها
2
مرحومه مسینه شیری
ایلام - دهلران
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
سهیلا جهانی
ایلام - ایلام
صلوات ها
742
فاتحه ها
24
مرحومه نگین زنگنه
ایلام - ایلام
صلوات ها
10,800
فاتحه ها
980
صلوات ها
41
فاتحه ها
9
صلوات ها
283
فاتحه ها
6
شادروان مجتبی حیدری
ایلام - دهلران
صلوات ها
2,879
فاتحه ها
207
مرحومه نوریه سلطانی
ایلام - ایلام
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان ابراهیم کیانی
ایلام - دهلران
صلوات ها
285
فاتحه ها
20
صلوات ها
10
فاتحه ها
0
مرحومه محمود علی نژاد
ایلام - ایلام
صلوات ها
11
فاتحه ها
0
صلوات ها
1,015
فاتحه ها
8
شادروان قنبر اکبری
ایلام - ایلام
صلوات ها
2,637
فاتحه ها
13
مرحومه رعنا بهنامه
ایلام - آبدانان
صلوات ها
18,700
فاتحه ها
112
Loading...