یادبود مجازی استان

ایلام

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
10,333
فاتحه ها
500
شادروان مصطفی شکری
ایلام - مهران
صلوات ها
12
فاتحه ها
0
مرحومه مریم نظری
ایلام - شیروان چرداول
صلوات ها
122
فاتحه ها
13
علی اشرف کریمی
ایلام - ایلام
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه فاطمه نظرزاده
ایلام - دهلران
صلوات ها
154
فاتحه ها
80
صلوات ها
881
فاتحه ها
49
صلوات ها
235
فاتحه ها
9
صلوات ها
125
فاتحه ها
21
صلوات ها
679
فاتحه ها
105
شادروان حسن جعفریانی
ایلام - ایلام
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان مهسا بهمنی
ایلام - دهلران
صلوات ها
6,596
فاتحه ها
260
شادروان محمد نظری
ایلام - دهلران
صلوات ها
7,032
فاتحه ها
293
شادروان محمد نظری
ایلام - دهلران
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
13,510
فاتحه ها
893
صلوات ها
2,551
فاتحه ها
173
شادروان حاج مهدی نوری
ایلام - ایوان
صلوات ها
200
فاتحه ها
28
صلوات ها
1,304
فاتحه ها
153
صلوات ها
14
فاتحه ها
1
شادروان عزیز نظرپور
ایلام - دره شهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان عزیز نظرپور
ایلام - دره شهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...