یادبود مجازی استان

ایلام

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان میثم مبشر
ایلام - دره شهر
صلوات ها
72
فاتحه ها
5
صلوات ها
9,864
فاتحه ها
960
شادروان غلامرضا مقصودی
ایلام - شیروان چرداول
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان غلامرضا مقصودی
ایلام - شیروان چرداول
صلوات ها
212
فاتحه ها
25
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان رضا ارزانی
ایلام - دره شهر
صلوات ها
114
فاتحه ها
22
شادروان رضا ارزانی
ایلام - دره شهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان پنجشنبه خرمی
ایلام - ایلام
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محمود اکبرنژاد
ایلام - شیروان چرداول
صلوات ها
260,576
فاتحه ها
6,214
شادروان حسنى عزتى
ایلام - ایلام
صلوات ها
310
فاتحه ها
27
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محمد صالحی پور
ایلام - دهلران
صلوات ها
311
فاتحه ها
22
شادروان سید مراد شمسی
ایلام - دهلران
صلوات ها
130
فاتحه ها
4
شادروان مریم لطفی کار
ایلام - ایلام
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
شادروان مریم لطفی کار
ایلام - ایلام
صلوات ها
128
فاتحه ها
2
شادروان مریم لطفی کار
ایلام - ایلام
صلوات ها
3
فاتحه ها
1
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
Loading...