یادبود مجازی استان

البرز

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه آتنا لازمی
البرز - کرج
صلوات ها
803
فاتحه ها
6
شادروان محمد مصدق
البرز - نظرآباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
7
فاتحه ها
2
صلوات ها
10
فاتحه ها
2
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
شادروان حسن ایزدی
البرز - کرج
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه پری سهلانی
البرز - کرج
صلوات ها
6
فاتحه ها
2
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
238
فاتحه ها
15
صلوات ها
520
فاتحه ها
91
مرحومه اطلس حسن پور
البرز - ماهدشت
صلوات ها
826
فاتحه ها
215
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
120
فاتحه ها
19
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
34
فاتحه ها
3
شادروان حسینعلی ناطقی
البرز - هشتگرد
صلوات ها
701
فاتحه ها
32
صلوات ها
168,250
فاتحه ها
13,938
Loading...