یادبود مجازی استان

البرز

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه شوکت قویدل
البرز - کرج
صلوات ها
63
فاتحه ها
14
صلوات ها
3,610
فاتحه ها
88
صلوات ها
10,737
فاتحه ها
1,785
مرحومه فخری زعیم کهن
البرز - هشتگرد
صلوات ها
10
فاتحه ها
0
صلوات ها
1,530
فاتحه ها
31
شادروان محمد محمدی
البرز - هشتگرد
صلوات ها
40
فاتحه ها
4
صلوات ها
153
فاتحه ها
15
مرحومه عذار صفوی
البرز - کرج
صلوات ها
185
فاتحه ها
28
صلوات ها
80
فاتحه ها
8
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
180
فاتحه ها
13
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
صلوات ها
6,573
فاتحه ها
41
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
62
فاتحه ها
5
صلوات ها
4,458
فاتحه ها
63
صلوات ها
535
فاتحه ها
2
صلوات ها
211
فاتحه ها
4
صلوات ها
206
فاتحه ها
2
صلوات ها
1,462
فاتحه ها
100
Loading...