یادبود مجازی شهر

نظرآباد

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
34
فاتحه ها
3
شادروان معصومه شهبازی
البرز - نظرآباد
صلوات ها
850
فاتحه ها
202
مرحومه زینب صادق بیگی
البرز - نظرآباد
صلوات ها
6,060
فاتحه ها
234
شادروان علی محمد بابائی
البرز - نظرآباد
صلوات ها
1,216
فاتحه ها
376
مرحومه اکرم صمدیان
البرز - نظرآباد
صلوات ها
21
فاتحه ها
3
شادروان حمزه(پیمان) همتی
البرز - نظرآباد
صلوات ها
2,800
فاتحه ها
226
شادروان حاج علی هاشمی
البرز - نظرآباد
صلوات ها
181
فاتحه ها
58
Loading...