یادبود مجازی استان

کرمانشاه

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان سعید اسدی نژاد
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
10,550
فاتحه ها
100
شادروان پاشا خادم امیری
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
2,420
فاتحه ها
576
شهید مدافع سلامت پیام نیک رهی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان جواد فلاحی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
6,051
فاتحه ها
375
شادروان حاج نظر فیضی
کرمانشاه - اسلام آباد غرب
صلوات ها
10
فاتحه ها
0
دوره ختم دانشگاه رازی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه حاجیه خانم زهرا علامی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
17
فاتحه ها
2
شادروان علیداد موقوفه
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
مرحومه مینو نیکروش
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
24
فاتحه ها
1
صلوات ها
1,000
فاتحه ها
146
مرحومه طاهره فداییان
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
33
فاتحه ها
12
شادروان اردشیر مهاجر(کرم بستی)
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
6,457
فاتحه ها
82
مرحومه فتح الله سیفی
کرمانشاه - صحنه
صلوات ها
120
فاتحه ها
6
شادروان فریبرز کردستانچی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
3,320
فاتحه ها
126
شهید کیوموث کاظمی
کرمانشاه - اسلام آباد غرب
صلوات ها
45
فاتحه ها
2
شادروان حاج اسماعیل احمدی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
7
فاتحه ها
1
شادروان حاج اسماعیل احمدی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
111
فاتحه ها
1
صلوات ها
4,509
فاتحه ها
360
صلوات ها
91
فاتحه ها
38
Loading...