یادبود مجازی استان

کرمانشاه

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان حاج نظر فیضی
کرمانشاه - اسلام آباد غرب
صلوات ها
10
فاتحه ها
0
دوره ختم دانشگاه رازی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه حاجیه خانم زهرا علامی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
17
فاتحه ها
2
شادروان علیداد موقوفه
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
مرحومه مینو نیکروش
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
24
فاتحه ها
1
صلوات ها
1,000
فاتحه ها
146
مرحومه طاهره فداییان
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
33
فاتحه ها
12
شادروان اردشیر مهاجر(کرم بستی)
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
6,457
فاتحه ها
78
مرحومه فتح الله سیفی
کرمانشاه - صحنه
صلوات ها
120
فاتحه ها
6
شادروان فریبرز کردستانچی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
3,320
فاتحه ها
126
شهید کیوموث کاظمی
کرمانشاه - اسلام آباد غرب
صلوات ها
30
فاتحه ها
1
شادروان حاج اسماعیل احمدی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
7
فاتحه ها
1
شادروان حاج اسماعیل احمدی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
111
فاتحه ها
1
صلوات ها
4,488
فاتحه ها
360
صلوات ها
91
فاتحه ها
38
مرحومه مهندس فریناز نیازی منش
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
560
فاتحه ها
153
شادروان برزو امینی خو
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
491
فاتحه ها
206
شادروان علی عزیزی
کرمانشاه - اسلام آباد غرب
صلوات ها
320
فاتحه ها
13
مرحومه فرشته بدری
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
801
فاتحه ها
7
شادروان ماشااله مرادی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
219
فاتحه ها
1
Loading...