یادبود مجازی استان

کرمانشاه

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه فاطمه سیاره
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
56
فاتحه ها
6
شادروان عارف لرستانی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان شمس‌الله جهانگیری
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
129
فاتحه ها
39
شادروان منوچهر طاهرزاده
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
0
فاتحه ها
2
شادروان ارسلان یوسفی
کرمانشاه - کنگاور
صلوات ها
105
فاتحه ها
32
شادروان مهدی نوروزی
کرمانشاه - اسلام آباد غرب
صلوات ها
1,837
فاتحه ها
80
شادروان سبحان جلیلیان
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
شادروان یوسفعلی پاشایی
کرمانشاه - کنگاور
صلوات ها
20
فاتحه ها
0
مرحومه کوکب پورحیدری
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
0
فاتحه ها
1
مرحومه مریم توانگر
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
3,910
فاتحه ها
171
شادروان آیت الله شهبازی
کرمانشاه - هرسین
صلوات ها
10
فاتحه ها
0
شادروان پدران آسمانی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
شادروان حاج احمد الهیاری
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
3,995
فاتحه ها
508
شادروان مصطفی اردلان
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
833
فاتحه ها
66
شادروان مجید کاظمی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان خلیل ترک ملک
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
133,649
فاتحه ها
13,626
صلوات ها
53
فاتحه ها
1
شادروان سعید اسدی نژاد
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
100,020
فاتحه ها
5,070
شادروان پاشا خادم امیری
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
2,625
فاتحه ها
609
Loading...