یادبود مجازی استان

کرمانشاه

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان سعید عموپور
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
333
فاتحه ها
33
شادروان حاج احمد علی منصوری
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
6
فاتحه ها
0
شادروان رمضان عباسی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
395
فاتحه ها
29
مرحومه سلطنت طاهریان
کرمانشاه - صحنه
صلوات ها
11
فاتحه ها
3
شهید شهید شهروز نساجی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
14
فاتحه ها
1
شادروان عزت اله ملاآقایی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
20
فاتحه ها
4
شادروان جهانبخش احمدی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
3,837
فاتحه ها
7
حمید حمیدی
کرمانشاه - گیلان غرب
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید پرویز رازیانی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان عبدالله نادری
کرمانشاه - صحنه
صلوات ها
37,871
فاتحه ها
841
شادروان کیومرث خیاط زنجانی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
11
فاتحه ها
2
مرحومه دختربس عزیزکرمی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
6
فاتحه ها
0
صلوات ها
8
فاتحه ها
2
Loading...