یادبود مجازی شهر

کرمانشاه

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان سبحان جلیلیان
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه کوکب پورحیدری
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
0
فاتحه ها
1
مرحومه مریم توانگر
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
3,910
فاتحه ها
171
شادروان پدران آسمانی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
شادروان حاج احمد الهیاری
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
3,995
فاتحه ها
508
شادروان مصطفی اردلان
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
833
فاتحه ها
66
شادروان مجید کاظمی
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان خلیل ترک ملک
کرمانشاه - کرمانشاه
صلوات ها
90,354
فاتحه ها
7,918
Loading...