یادبود مجازی استان

زنجان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شهید رحمان فروزنده
زنجان - زنجان
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
صلوات ها
20
فاتحه ها
10
صلوات ها
385
فاتحه ها
151
صلوات ها
20
فاتحه ها
0
شادروان محمد هاشملو
زنجان - زنجان
صلوات ها
705
فاتحه ها
10
صلوات ها
3,951
فاتحه ها
341
شادروان مهدی بهره بر
زنجان - زنجان
صلوات ها
5,193
فاتحه ها
368
صلوات ها
3,530
فاتحه ها
900
صلوات ها
380
فاتحه ها
30
مرحومه سعید ابراهیمی
زنجان - زنجان
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان شادن حیدری
زنجان - زنجان
صلوات ها
5,514
فاتحه ها
22
صلوات ها
12
فاتحه ها
1
شادروان حاج یحیی بیات
زنجان - زنجان
صلوات ها
2,015
فاتحه ها
2
شادروان حاج علی بیات
زنجان - زنجان
صلوات ها
10
فاتحه ها
2
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
کربلایی سهیل طالبی
زنجان - زنجان
صلوات ها
1,382
فاتحه ها
13
شادروان شادن حیدری
زنجان - زنجان
صلوات ها
300
فاتحه ها
15
شادروان امیر طاهری
زنجان - زنجان
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
مرحومه فرخنده قدیمی
زنجان - زنجان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان یوسف رضائی
زنجان - زنجان
صلوات ها
0
فاتحه ها
1
Loading...