یادبود مجازی استان

زنجان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
مرحومه مریم چراغی
زنجان - زنجان
صلوات ها
9
فاتحه ها
0
صلوات ها
2,439
فاتحه ها
373
مرحومه ماه زر احمدی
زنجان - خدابنده
صلوات ها
218
فاتحه ها
23
مرحومه خاور اسکندری
زنجان - زنجان
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
شادروان تقی تاراسی
زنجان - زنجان
صلوات ها
100
فاتحه ها
1
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حاج رضا حریری
زنجان - زنجان
صلوات ها
1,423
فاتحه ها
203
صلوات ها
621
فاتحه ها
66
مرحومه سید محمد حسینی
زنجان - خدابنده
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
400
فاتحه ها
12
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
صلوات ها
290
فاتحه ها
36
صلوات ها
7,266
فاتحه ها
508
صلوات ها
57,620
فاتحه ها
6,648
مرحومه رقیه عباسی
زنجان - خرمدره
صلوات ها
107
فاتحه ها
3
صلوات ها
20
فاتحه ها
11
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
211
فاتحه ها
20
مرحومه مرضیه مرادی
زنجان - خدابنده
صلوات ها
530
فاتحه ها
10
Loading...