یادبود مجازی استان

زنجان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه سعید ابراهیمی
زنجان - زنجان
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان شادن حیدری
زنجان - زنجان
صلوات ها
5,381
فاتحه ها
20
صلوات ها
12
فاتحه ها
1
شادروان حاج یحیی بیات
زنجان - زنجان
صلوات ها
2,015
فاتحه ها
2
شادروان حاج علی بیات
زنجان - زنجان
صلوات ها
1
فاتحه ها
2
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
کربلایی سهیل طالبی
زنجان - زنجان
صلوات ها
1,381
فاتحه ها
12
شادروان شادن حیدری
زنجان - زنجان
صلوات ها
271
فاتحه ها
15
شادروان امیر طاهری
زنجان - زنجان
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
مرحومه فرخنده قدیمی
زنجان - زنجان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان یوسف رضائی
زنجان - زنجان
صلوات ها
0
فاتحه ها
1
شادروان یوسف رضایی
زنجان - زنجان
صلوات ها
180
فاتحه ها
100
شادروان حاج رحیم احمدی
زنجان - خدابنده
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
مرحومه مرحومه اکرم امینی
زنجان - خدابنده
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
مرحومه اکرم امینی
زنجان - خدابنده
صلوات ها
2,561
فاتحه ها
172
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه بهجت ملکی
زنجان - زنجان
صلوات ها
3,297
فاتحه ها
312
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...