یادبود مجازی استان

زنجان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
0
فاتحه ها
2
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
1,484
فاتحه ها
242
شادروان حاج محمدولی فیضی
زنجان - خدابنده
صلوات ها
6,762
فاتحه ها
323
صلوات ها
1,151
فاتحه ها
132
مرحومه زینب غفاری
زنجان - ایجرود
صلوات ها
2,544
فاتحه ها
238
شادروان حمداله خدائی
زنجان - زنجان
صلوات ها
12
فاتحه ها
2
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
مرحومه اختر ابراهیمی
زنجان - زنجان
صلوات ها
29,423
فاتحه ها
450
شادروان ستار رحمتی
زنجان - زنجان
صلوات ها
46
فاتحه ها
17
صلوات ها
1,762
فاتحه ها
283
صلوات ها
10
فاتحه ها
1
صلوات ها
66
فاتحه ها
8
صلوات ها
1,329
فاتحه ها
16
صلوات ها
14
فاتحه ها
2
Loading...