یادبود مجازی استان

زنجان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
410
فاتحه ها
46
صلوات ها
368
فاتحه ها
29
مرحومه سعید ابراهیمی
زنجان - زنجان
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان شادن حیدری
زنجان - زنجان
صلوات ها
5,487
فاتحه ها
21
صلوات ها
12
فاتحه ها
1
شادروان حاج یحیی بیات
زنجان - زنجان
صلوات ها
2,015
فاتحه ها
2
شادروان حاج علی بیات
زنجان - زنجان
صلوات ها
1
فاتحه ها
2
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
کربلایی سهیل طالبی
زنجان - زنجان
صلوات ها
1,382
فاتحه ها
13
شادروان شادن حیدری
زنجان - زنجان
صلوات ها
271
فاتحه ها
15
شادروان امیر طاهری
زنجان - زنجان
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
مرحومه فرخنده قدیمی
زنجان - زنجان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان یوسف رضائی
زنجان - زنجان
صلوات ها
0
فاتحه ها
1
شادروان یوسف رضایی
زنجان - زنجان
صلوات ها
180
فاتحه ها
100
شادروان حاج رحیم احمدی
زنجان - خدابنده
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
مرحومه مرحومه اکرم امینی
زنجان - خدابنده
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
مرحومه اکرم امینی
زنجان - خدابنده
صلوات ها
2,561
فاتحه ها
172
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه بهجت ملکی
زنجان - زنجان
صلوات ها
3,297
فاتحه ها
312
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...