یادبود مجازی شهر

خدابنده

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان حاج رحیم احمدی
زنجان - خدابنده
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
مرحومه مرحومه اکرم امینی
زنجان - خدابنده
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
مرحومه اکرم امینی
زنجان - خدابنده
صلوات ها
2,561
فاتحه ها
172
شهید حسین رضا یعقوبی
زنجان - خدابنده
صلوات ها
40
فاتحه ها
3
مرحومه ماه زر احمدی
زنجان - خدابنده
صلوات ها
218
فاتحه ها
23
مرحومه سید محمد حسینی
زنجان - خدابنده
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
401
فاتحه ها
12
مرحومه مرضیه مرادی
زنجان - خدابنده
صلوات ها
530
فاتحه ها
10
Loading...