گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای مرحوم محمد ابراهیم قربانی

ختم قرآن برای مرحوم محمد ابراهیم قربانی

میزان مشارکت

30


تعداد ختم ها :

صلوات: 3,280 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 13 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 12 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 11 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 9 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد