گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای مرحوم محمد ابراهیم قربانی

ختم قرآن برای مرحوم محمد ابراهیم قربانی

میزان مشارکت

30


تعداد ختم ها :

صلوات: 3,280 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 6 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد