گروه ختم قرآن

ختم

ختم

میزان مشارکت

31


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0919***4357 جزء 30 را تقبل کرد
0919***4357 جزء 29 را تقبل کرد
0919***4357 جزء 28 را تقبل کرد
0919***4357 جزء 27 را تقبل کرد
0919***4357 جزء 26 را تقبل کرد
0919***4357 جزء 25 را تقبل کرد
0919***4357 جزء 24 را تقبل کرد
0919***4357 جزء 24 را تقبل کرد
0919***4357 جزء 23 را تقبل کرد
0919***4357 جزء 22 را تقبل کرد