گروه ختم قرآن

ختم قرآن

ختم قرآن

میزان مشارکت

21


تعداد ختم ها :

صلوات: 2,860 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 2520 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 15 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 14 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 12 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 11 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 10 را تقبل کرد