گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شادی روح رفتگان و مرحومه صغری بیات

ختم قرآن برای شادی روح رفتگان و مرحومه صغری بیات

میزان مشارکت

40


تعداد ختم ها :

صلوات: 8,020 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 2000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 12 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 14 تا انتهای صفحه 14 (1 صفحه) را تقبل کرد