گروه ختم قرآن

ختم قرآن مراسم سالگرد مرحومه حاجیه خانم نیلوفر آقاجانی

ختم قرآن مراسم سالگرد مرحومه حاجیه خانم نیلوفر آقاجانی

میزان مشارکت

24


تعداد ختم ها :

صلوات: 720 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 10 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 9 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 14 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 17 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 16 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 15 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد