گروه ختم قرآن

مرحومه زیبا روستایی

مرحومه زیبا روستایی

میزان مشارکت

23


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,140 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 30 تا انتهای صفحه 30 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد