گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شادی روح مرحومه مغفوره فاطمه کرم الدین

ختم قرآن برای شادی روح مرحومه مغفوره فاطمه کرم الدین

میزان مشارکت

34


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,040 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 19 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 18 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 17 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 16 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 15 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 14 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 12 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 13 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 28 را تقبل کرد