گروه ختم قرآن

ختم قرآن هدیه به روح مرحومه اکرم توکلی

ختم قرآن هدیه به روح مرحومه اکرم توکلی

میزان مشارکت

133


تعداد ختم ها :

صلوات: 5,780 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 4

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 28 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 23 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 22 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد