گروه ختم قرآن

ختم قرآن به نیت شادروان حاج بهرامعلی قراگوزلو

ختم قرآن به نیت شادروان حاج بهرامعلی قراگوزلو

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 520 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد