گروه ختم قرآن

حاج علی اکبر دولت آبادی

حاج علی اکبر دولت آبادی

میزان مشارکت

112


تعداد ختم ها :

صلوات: 28,280 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 3

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 13 را تقبل کرد