گروه ختم قرآن

کبرا محمداسماعیلی

کبرا محمداسماعیلی

میزان مشارکت

24


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
فاطمه رضایی جزء 3 را تقبل کرد
فاطمه رضایی جزء 30 را تقبل کرد
کبرا محمداسماعیلی جزء 14 را تقبل کرد
کبرا محمداسماعیلی جزء 15 را تقبل کرد
کبرا محمداسماعیلی جزء 16 را تقبل کرد
کبرا محمداسماعیلی جزء 17 را تقبل کرد
کبرا محمداسماعیلی جزء 18 را تقبل کرد
کبرا محمداسماعیلی جزء 19 را تقبل کرد
کبرا محمداسماعیلی جزء 20 را تقبل کرد
کبرا محمداسماعیلی جزء 21 را تقبل کرد