گروه ختم قرآن

ختم قران به نیت محمدرضا رحیمی نژاد

ختم قران به نیت محمدرضا رحیمی نژاد

میزان مشارکت

34


تعداد ختم ها :

صلوات: 3,820 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 22 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 23 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 19 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 17 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 18 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 16 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 15 را تقبل کرد