گروه ختم قرآن

شادی روح حاجیه خانم فاطمه ثمره گلستانی

شادی روح حاجیه خانم فاطمه ثمره گلستانی

میزان مشارکت

14


تعداد ختم ها :

صلوات: 2,920 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 3 تا انتهای صفحه 5 (3 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 2 (2 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 120 صلوات را تقبل کرد