گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای خواهر گرامی استاد عزیزمون

ختم قرآن برای خواهر گرامی استاد عزیزمون

میزان مشارکت

25


تعداد ختم ها :

صلوات: 2,440 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 22 تا انتهای صفحه 26 (5 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 9 تا انتهای صفحه 21 (13 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 8 تا انتهای صفحه 8 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 7 تا انتهای صفحه 7 (1 صفحه) را تقبل کرد