گروه ختم قرآن

ختم قرآن به نیت مهربانویم الهام عباس گندمکار فرزند حسن

ختم قرآن به نیت مهربانویم الهام عباس گندمکار فرزند حسن

میزان مشارکت

6


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0910***4744 جزء 3 را تقبل کرد
0910***4744 جزء 2 را تقبل کرد
0910***4744 جزء 1 را تقبل کرد
0910***4744 جزء 28 را تقبل کرد
0910***4744 جزء 29 را تقبل کرد
0910***4744 جزء 30 را تقبل کرد