گروه ختم قرآن

ختم قران مادری دلسوز وفداکار بانوسهیلا پری بادی😭

ختم قران مادری دلسوز وفداکار بانوسهیلا پری بادی😭

میزان مشارکت

54


تعداد ختم ها :

صلوات: 2,920 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد