گروه ختم قرآن

ختم قرآن معصومه

ختم قرآن معصومه

میزان مشارکت

8


تعداد ختم ها :

صلوات: 40 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 5 تا انتهای صفحه 5 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 3 تا انتهای صفحه 4 (2 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 2 (2 صفحه) را تقبل کرد
فاطمه فتحی 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
زهرا دوستی جزء 29 را تقبل کرد
زهرا دوستی جزء 29 را تقبل کرد