گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای خانم معصومه قاسمی در روز ۲۵ اردیبهشت۱۴۰۰

ختم قرآن برای خانم معصومه قاسمی در روز ۲۵ اردیبهشت۱۴۰۰

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 100 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
زهرا قاسمی جزء 29 را تقبل کرد