گروه ختم قرآن

ختم قرآن جهت شادی روح شادروان شمسه(ملوک)اسکندری

ختم قرآن جهت شادی روح شادروان شمسه(ملوک)اسکندری

میزان مشارکت

4


تعداد ختم ها :

صلوات: 140 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 120 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد