گروه ختم قرآن

ختم قرآن مرحوم حسین علی رفیعی پور

ختم قرآن مرحوم حسین علی رفیعی پور

میزان مشارکت

10


تعداد ختم ها :

صلوات: 640 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 520 صلوات را تقبل کرد
F akhondi از ابتدای صفحه 2 تا انتهای صفحه 2 (1 صفحه) را تقبل کرد
F akhondi از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
F akhondi 20 صلوات را تقبل کرد