گروه ختم قرآن

ختم قرآن جهت شادی روح مرحومه استاد حسنی

ختم قرآن جهت شادی روح مرحومه استاد حسنی

میزان مشارکت

86


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,840 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 2

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 23 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 19 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 18 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 17 را تقبل کرد