گروه ختم قرآن

ختم قرآن هدیه به مرحوم علی گرائی

ختم قرآن هدیه به مرحوم علی گرائی

میزان مشارکت

45


تعداد ختم ها :

صلوات: 7,140 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 275 تا انتهای صفحه 278 (4 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 40 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 274 تا انتهای صفحه 274 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 272 تا انتهای صفحه 273 (2 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد