گروه ختم قرآن

ختم صلوات یادآور رفتگان از دست

ختم صلوات یادآور رفتگان از دست

میزان مشارکت

4


تعداد ختم ها :

صلوات: 540 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
خانم آزاده 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
مریم رحیمی جزء 1 را تقبل کرد